Menu
Město Touškov
Město
Touškov

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Provozní řád

Provozní řád vnitřních sportovních objektů a jejich příslušenství v majetku Města Město Touškov

Čl. I

Vnitřní sportovní objekty tvoří:

1. sportovní hala

2. squash kurt

3. fitness

Příslušenství vnitřních sportovních objektů tvoří:

4. nářaďovna

5. šatny, sprchy, WC

6. přístupové chodby

Čl. II

Účel a využití sportovních objektů

1. Sportovní objekty jsou přednostně určeny k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ a dětí MŠ stanovené zveřejněným rozvrhem hodin a k mimoškolní činnosti sportovních a pohybových zájmových kroužků a školního žactva. Mimo stanovený rozvrh hodin školní tělesné výchovy slouží objekty k provozování sportovních, pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti.

Čl. III

Odpovědnost

1. Za provoz vnitřních sportovních objektů a příslušenství a za maximální využívání jejích prostor odpovídá správce (po dobu jeho služby).

2. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci správce sportovních objektů, jehož pokyny jsou pro všechny uživatele závazné. Správce vede provozní knihu sportovních objektů.

3. Za činnosti ve vnitřních sportovních objektech a události z nich vyplývající odpovídá:

a) v době školní tělesné výchovy – vyučující,

b) v době mimoškolní činnosti – vedoucí mimoškolní činnosti (plnoletý)

c) v době pronájmu odpovědné osobě – odpovědná osoba (plnoletá- např: pořadatel turnaje).

Čl. IV

Podmínky vstupu do sportovních objektů a příslušenství sportovních objektů

1. Do všech vnitřních prostor je aktivním uživatelům sportovních akcí povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi vhodné pro dané sálové sporty, či jako divákům v přezůvkách nebo návlecích. Přezouvání se uskutečňuje v místě k tomu určeném.

Čl. V

Podmínky využívání sportovních objektů

1. Všichni aktivní i pasivní uživatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách sportovních objektů a jejich příslušenství.

2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním i jiném zařízení a vybavení objektů a jejich příslušenství. Svévolná manipulace s vybavením objektů je zakázána.

3. Případné zjištění závady nebo způsobení škody musí ten, kdo ji zjistil nebo způsobil, neprodleně nahlásit správci sportovních objektů.

Správce následně rozhodne o způsobu odstranění závady či škody včetně její úhrady. Osoby odpovědné podle článku III, odst. 3., písm. c) hradí náklady na odstranění způsobených závad či škod v plné výši.

Správce haly zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení sportovní haly do provozního deníku a neprodleně je ohlašuje provozovateli. Při poškození, zničení majetku bude o tomto správcem sepsán zápis s uživatelem. Následně bude rozhodnuto o úhradě škody ( po předchozím projednání se zástupci MěÚ Město Touškov), nejdéle však do 1 měsíce od vzniku škody.

4. Správce sportovní haly dohlíží na dodržování podmínek provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních , hygienických. Dohlíží také na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání objektu sportovní haly a jejího zařízení a vybavení. Správce haly je oprávněn nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé se stanovených podmínek nebo předpisů, či nerespektující jeho pokyny.

5. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího, vedoucího mimoškolní činnosti nebo odpovědné osoby. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu sportovní haly a squash kurtu.

6. Správce sportovní haly před využitím sportovní haly uživatelem připravuje sportovní náčiní i zařízení dle sjednaného pronájmu (sportovní sítě, brány, míče, florbal. hokejky, sqash rakety apod.). V případě přípravy sportovní sítě ( nohejbal, tennis, volejbal aj.), popř. brány, si provozovatel vyhrazuje právo na manipulaci s tímto zařízením v rozsahu 5-ti minut od počátku sjednané hodiny.

Po ukončení sportovních nebo jiných činností musí být veškeré používané nářadí a vybavení uloženo na předepsaném místě. V době školní tělesné výchovy odpovídá vyučující. V době mimoškolní správce.

7. Ve všech prostorách sportovních objektů a jejich příslušenství je zakázáno kouřita manipulovat s otevřeným ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat omamné látky.

8. Všichni uživatelé sportovních objektů a jejich příslušenství jsou povinni řídit se tímto řádem a dále pokyny správce sportovních objektů. Hrubé porušení provozního řádu nebo nerespektování pokynů správce může být důvodem k ukončení poskytování pronájmu vnitřních sportovních objektů bez nároku na vrácení zálohy.

9. Do vnitřních sportovních objektů je zákaz vstupu s potravinami.

10. V době využití sportovního prostoru žáky ZŠ a dětmi MŠ odpovídají za způsobené škody vyučující. Žáci hlásí zjištěné závady vyučujícímu, který závady a škody nahlásí správci objektu – více v čl. VIII .

11. V době pořádání organizovaného turnaje si odpovědná osoba (pořadatel) převezme před zahájením turnaje sportovní objekt od správce a po skončení objekt předá správci zpět. Dále platí ustanovení výše uvedené. Odpovědná osoba (pořadatel) odpovídá také za odstavení vozidel na určeném parkovišti.

12. Na plochu sportovní haly a squash kurt je zakázáno nosit předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení (např. větší předměty a kovové části, zavazadla, tyče, nářadí, nože, deštníky, kočárky apod.). V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce.

13 Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky apod.).

14. V blízkosti objektu sportovní haly je vyhrazené parkoviště pro parkování osobních automobilů uživatelů sportovní haly.

Čl. VI

Vyúčtování a úhrada

1. Správce haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut
směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané – pokud nebudou zrušeny

v termínech uvedených v čl. IX. .

Čl. VII

Bezpečnost

1. Uživatelé sportovních objektů nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů. Za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá vyučující, vedoucí mimoškolní činnosti nebo odpovědná osoba.

2. V případě ohrožení a zranění je možné telefonovat z mobilního telefonu správce sportovní haly nebo z pevné linky umístěné v kanceláři správce sportovní haly.

3. Lékárnička je umístěna na chodbě, klíč je uložen u správců sportovní haly.

Čl. VIII

Užívání sportovní haly žáky základní školy, odpovědnost vyučujících tělesné výchovy

1. Vyučující a dozor jsou odpovědni za chování a bezpečnost žáků ve sportovní hale. Žáci nemají do sportovní haly přístup bez přítomnosti vyučujícího nebo stanoveného dozoru.

2. Vyučující tělesné výchovy, či jiný pověřený dozor, se scházejí před zahájením výuky (popř. před využitím sportovní haly o velké přestávce či jiné určené přestávce) se žáky před vchodem do chodby sportovní haly, který je uzamčen. Vyučující mají k dispozici klíč od dveří chodby a dalších potřebných prostor.

3. Vyučující vždy řádně zkontrolují prostor šaten, tělocvičny a nářaďovny, před i po použití , a případné závady okamžitě zapisují do sešitu závad. Během výuky je prostor šaten uzamčen.

4. Vyučující zodpovídá za pořádek ve všech prostorách, které využil po dobu vyučování. Vyučující určuje šatny pro žáky, po skončení vyučovací hodiny zajistí úklid šaten a sportovní haly, zkontroluje, zda jsou zavřená okna, vypnutá ventilace, zhasnutá světla, zavřené vodovodní kohoutky.

5. Vyučující zodpovídá za pořádek v nářaďovně sportovní haly. Veškeré pomůcky
použité během výuky musí být vráceny na původní místo, a to nepoškozené. Po

použití se nářaďovna uzamkne.

6. Po ukončení výuky tělesné výchovy a po odchodu žáků uzamykají všichni vyučující dveře do chodby sportovní haly.

7. Učitelé , kteří mají kabinet v prostorech haly, průběžně kontrolují bezpečnost a dodržování pravidel ve sportovní hale.

Čl. IX

Sjednání nájmu

1. Nájem je možné sjednat na období od 1.9. každého roku do 30.8. následujícího roku. Zimní sezónou se rozumí období od 1.10. každého roku do 30.4. následujícího roku.

Objednávky na další sezónu jsou přijímány v termínu od 1.9. každého roku, a to u správce sportovní haly. Termín a přesné hodiny přijetí žádosti budou vždy sděleny (zveřejněny) v dostatečném předstihu na nástěnce v chodbě sportovní haly, popř. na úřední desce městského úřadu, na webových stránkách města www.touskov.cz., popř. jiným způsobem v místě obvyklým.

Rozhodující pro pořadí je datum podání přihlášky správci sportovní haly. Následně bude uzavřena nájemní smlouva. Řídí a eviduje správce.

2. Smlouvu (viz.příloha č.2) o pronájmu sportovního objektu uzavírá (a eviduje) správce a odpovědná osoba starší 18 let.

3. Nájem může být sjednán následovně:

A. Jednorázový pronájem

Jednorázovým pronájmem se rozumí nájemní vztah sjednaný jako příležitostný či nepravidelný ( pronájem volných hodin, pronájem na turnaje , soustředění, sportovní utkání, pronájem sjednaný v délce do 2 měsíců). V případě sjednání pronájmu v délce do 2 měsíců, jestliže se nejedná o příležitostný pronájem, při uzavření nájemní smlouvy složí uživatel vratnou zálohu ve výši 3 sjednaných termínů ( dle požadované činnosti ). Vratná záloha může být použita na případné uhrazení hodiny, která nebyla uživatelem využita a nebyla ve stanoveném termínu odhlášena.

Pokud uživatel nezruší rezervaci u správce haly minimálně 4 dny před termínem,
pronájmu (osobně, telefonicky) budou hodiny odhlášené po tomto termínu nebo

neodhlášené uhrazeny v plném rozsahu. Vratná záloha může být použita na případné uhrazení hodiny, která nebyla uživatelem využita a nebyla ve stanoveném termínu odhlášena.

B. Dlouhodobý pronájem

Dlouhodobým pronájmem se rozumí

a) nájemní vztah sjednaný nájemní smlouvou na období v délce 2 měsíce a více (nejvýše však na jednu sezónu), úhrada bude prováděna před započetím využití sjednaného pronájmu v objektu sportovní haly v hotovosti do pokladny správce. Při uzavření nájemní smlouvy složí uživatel vratnou zálohu ve výši 3 sjednaných termínů (dle požadované činnosti). Vratná záloha může být použita na případné uhrazení hodiny, která nebyla uživatelem využita a nebyla ve stanoveném termínu odhlášena.

b) zakoupení permanentní vstupenky . Permanentní vstupenka je přenosná.

c) individuálně sjednaný nájemní vztah na delší časové období, tzn. nájem sjednaný na 2 kalendářní měsíce a více, nejvýše však na jednu sezónu ( vztahuje se sleva ve výši 10 % z celkové částky).

Pokud uživatel nezruší rezervaci u správce haly minimálně 4 dny před termínem
pronájmu (osobně, telefonicky) budou hodiny odhlášené po tomto termínu nebo

neodhlášené uhrazeny v plném rozsahu.

V případě dlouhodobého pronájmu bere uživatel na vědomí, že v případě nesplnění výše uvedených podmínek hradí všechny (tzv. i nevyužité) rezervované hodiny.

4. Sportovní utkání, turnaj ( v délce 8 a více hodin) je možné jen na základě uzavřené
nájemní smlouvy uzavřené 15 dní přede dnem konání akce (jedná se o jednorázový

pronájem), popř. dle dohody se správcem sportovní haly.

V případě, že uživatel zruší minimálně 10 dní předem sportovní akci - turnaj, sportovní utkání, soustředění, jiné předem známé akce, hodiny nehradí (vybere si jiný termín nebo mu bude odpovídající částka vrácena). Pokud pořadatel sportovní akci nezruší u správce haly ve stanoveném termínu tj. min. 10 dní před termínem pronájmu (osobně, telefonicky) budou hodiny odhlášené po tomto termínu nebo neodhlášené uhrazeny v plném rozsahu.

5. Zrušená místa budou nabízena náhradníkům dle pořadí, vedeném správcem sportovní haly.

6.Pronajímatel si vyhrazuje právo využít sportovní objekty při mimořádných akcích i v době již zadané uživatelem. O této skutečnosti uvědomí uživatele nejpozději 14 dnů před konáním akce a poskytne mu náhradní termín, či vrátí úplatu. V případě krizových situací může pronajímatel využít objekty ihned bez informování uživatele. V případě havárie či údržby objektů a jeho zařízení, poskytne náhradní termín, či vrátí úplatu.

Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání sportovních akcí bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých – za tyto nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

7.Úplatu za nepravidelný nebo příležitostný pronájem vybírá a eviduje správce sportovních objektů. V některých případech lze sjednat smluvní nájem nad rámec schváleného ceníku (komerční účely) - bude řešeno individuálně, výši nájemného stanoví Rada města Město Touškov.

8.Veškeré platby jsou prováděny v hotovosti či fakturou před použitím objektů. Rezervace nepravidelných pronájmů probíhá pouze oproti složení odpovídající částky v hotovosti u správce objektu.

9.Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je Ceník za pronájem sportovních objektů vč. kontaktu na správce, který je pravidelně aktualizován a je vyvěšen u správce.

10. Ukončení nájemního vztahu: V případě, že uživatel neodhlásí a neuhradí sjednaný pronájem v počtu 3 sjednaných termínů, nájem bude ze strany pronajímatele ukončen. Takto vzniklé volné termíny budou nabízeny dalším zájemcům.

Čl.X

Všeobecná ustanovení

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovní haly.

2. Při užívání prostor sportovní haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

3. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají na dodržování autorského práva.

4. Tento provozní řád je platný od 1.2.2007.

5. Tento provozní řád byl schválen Radou města Město Touškov dne 15.1.2007,

č. usnesení 13/07 .

V Městě Touškově dne: 15.1.2007.

Josef Fišer - starosta
info-img1

Kůští

Kůští je součástí Města Touškova jako jeho městská část nazývaná též eklávou. Jedná se o malebnou obec s velkorysou návsí, která je z části stále osázena velkými usedlostmi, které dokazují někdejší prosperitu obyvatel. Kůští se z historických dob poprvé vynořuje roku 1341, kdy je společně s Dolním Vlkýšem jmenována jako součást panství Komberk. Při pohledu na staré i současné mapy můžeme konstatovat, že když bylo Kůští založeno, jednalo se o rozmyšlenou funduaci. Kůští disponuje krásnými klasicistními statky, mezi kterými vynikají čp. 5 a 9. Dále pak rozsáhlá usedlost čp. 6 z poloviny 19. století, která je naprosto unikátní svým autentickým dochováním. Uprostřed návsi se nachází malebná kaplička sv. Jana Křtitele se zvoničkou.

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko je svazek obcí v okresu Plzeň-sever, jeho sídlem je Město Touškov a jeho cílem je ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a propagace regionu. Sdružuje celkem 6 obcí a byl založen v roce 2006. www.touskovsko.cz

info-img2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru