Menu
Město Touškov
Město
Touškov

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Matrika, EO

Evidence obyvatel, matrika

Bc. Ivana Měsíčková

Ivana Valentová

Adresa pro podání žádosti

Městský úřad Město Touškov

Dolní nám. 1

33033 Město Touškov

Kontaktní spojení

telefon: 377 922 292, 377 922 313

fax: 377 922 278

e-mail: i.mesickova@touskov.czi.valentova@touskov.cz

Matrika

Matriční činnost je zajišťována pro obce: Bděněves, Čeminy, Kozolupy, Město Touškov, Myslinka, Plešnice, Pňovany, Újezd nade Mží, Úlice.

Termíny obřadů, informace pro snoubence:

Místo a doba uzavírání manželství a vstupu do registrovaného partnerství

Rada města Město Touškov stanovila dnem pro uzavírání manželství sobotu v čase od 10 - 14 hodin a jako místo určené pro konání slavnostních obřadů určila obřadní síň městského úřadu.

Termíny sňatků a vstupů do registrovaného partnerství

Termíny pro konání svatebních obřadů stanovuje rada města. Volný termín obřadu bude závazně zarezervován na matrice až po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství či vstupu do registrovaného  partnerství. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Matriční úřad může povolit  na základě žádosti  snoubenců uzavření manželství či  vstupu do  registrovaného  partnerství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a to vždy pouze po předchozí domluvě s ohledem na volnou kapacitu matričního úřadu.

Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do  registrovaného  partnerství

Oba snoubenci se dostaví na matriku Městského úřadu Město Touškov nejpozději 14 dnů  (cizinci  1 měsíc)  před termínem obřadu a předloží tyto doklady:

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství/ vstupu do  registrovaného  partnerství
 • Platný průkaz totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo pasem)
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • Doklad o zániku předchozího manželství/ partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)

Cizinci dále předloží:

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu  do  registrovaného  partnerství
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud tyto údaje nejsou uvedeny ve vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do  registrovaného  parnerství)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu  Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska)

Veškeré předkládané listiny k uzavření manželství/registrovaného  partnerství vydané orgány  cizího státu , musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti  nebo předsedou krajského soudu).

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němí, je nutná v celém řízení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství/ vstup do registrovaného partnerství učinit.

Poplatky za uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství:

Vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích  v platném znění

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do  registrovaného  partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5 000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do  registrovaného  partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3 000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do  registrovaného  partnerství mimo určené místo nebo dobu - 1 000,- Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili  všechny požadavky pro  uzavření  církevního  sňatku - 500,- Kč
 • Vydání  vysvědčení o právní způsobilosti k  uzavření  manželství nebo vysvědčení o právní  způsobilosti ke vstupu do  registrovaného  partnerství v cizině nebo  s cizincem - 500,- Kč

Termíny svatebních obřadů stanovené pro rok 2024

Vždy sobota v době od 10 do 14 hodin

10.2., 2.3., 16.3., 6.4., 20.4., 18.05., 25.5., 8.6. - obsazeno, 22.6. - obsazeno, 13.7., 27.7., 10.08., 24.8., 7.9., 19.10, 2.11., 16.11., 7.12..

Jestliže snoubenci uzavírají smlouvu za účelem konání svatebního obřadu se soukromým subjektem, je nezbytné si před uzavřením smlouvy rezervovat termín u matričního úřadu, v jehož správním obvodu  má  být manželství uzavřeno.

Termíny stanovené pro vstup do registrovaného partnerství

Vždy sobota v době od 10 do 14 hodin 

18.5.; 24.8..

Jiné než výše uvedené termíny je možné sjednat na matrice Městského úřadu Město Touškov.

V době státních svátků se obřady nekonají.

Kontakt

Matrika MěÚ Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33  Město Touškov

Žádosti

 • o výpis z rejstříku trestů
 • CZECH POINT
 • o vydání duplikátu matričního dokladu
 • o změnu jména, příjmení
 • o zápis do Zvláštní matriky Brno (sňatky, narození, úmrtí mimo území ČR)
 • o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželsví občana ČR v zahraničí
 • o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgány církve
 • dotazník k uzavření manželství

Další činnosti

 • ověřování podpisů a listin
 • svatební obřady

Evidence obyvatel

 • přihlašování obyvatel k trvalému pobytu (Město Touškov, Kůští)
 • rušení trvalého pobytu
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
info-img1

Kůští

Kůští je součástí Města Touškova jako jeho městská část nazývaná též eklávou. Jedná se o malebnou obec s velkorysou návsí, která je z části stále osázena velkými usedlostmi, které dokazují někdejší prosperitu obyvatel. Kůští se z historických dob poprvé vynořuje roku 1341, kdy je společně s Dolním Vlkýšem jmenována jako součást panství Komberk. Při pohledu na staré i současné mapy můžeme konstatovat, že když bylo Kůští založeno, jednalo se o rozmyšlenou funduaci. Kůští disponuje krásnými klasicistními statky, mezi kterými vynikají čp. 5 a 9. Dále pak rozsáhlá usedlost čp. 6 z poloviny 19. století, která je naprosto unikátní svým autentickým dochováním. Uprostřed návsi se nachází malebná kaplička sv. Jana Křtitele se zvoničkou.

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko je svazek obcí v okresu Plzeň-sever, jeho sídlem je Město Touškov a jeho cílem je ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a propagace regionu. Sdružuje celkem 6 obcí a byl založen v roce 2006. www.touskovsko.cz

info-img2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru