Matrika

Matrika

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Evidence obyvatel, matrika

Bc. Ivana Měsíčková

Ivana Valentová

 

Adresa pro podání žádosti:

Městský úřad Město Touškov
Dolní nám. 1
33033 Město Touškov

telefon: 377 922 292, 377 922 313
fax: 377 922 278
e-mail:  i.mesickova@touskov.cz
 
 

Matrika

 

Matriční činnost je zajišťována pro obce: Bděněves, Čeminy, Kozolupy, Město Touškov, Myslinka, Plešnice, Pňovany, Újezd nade Mží, Úlice.
 
 

Termíny svateb, informace pro snoubence:

Místo a doba uzavírání manželství

Rada města Město Touškov stanovila dnem pro uzavírání manželství sobotu a jako místo určené pro konání slavnostních obřadů určila obřadní síň městského úřadu.

Termíny sňatků

Termíny pro konání svatebních obřadů stanovuje rada města. Volný termín sňatku bude závazně zarezervován na matrice až po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Matriční úřad může povolit  na základě žádosti  snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a to vždy pouze po předchozí domluvě s ohledem na volnou kapacitu matričního úřadu.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Oba snoubenci se dostaví na matriku Městského úřadu Město Touškov nejpozději 14 dnů  (cizinci  1 měsíc)  před termínem sňatku a předloží tyto doklady :

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • Platný průkaz totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo pasem)
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • Doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)

Cizinci dále předloží:

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud tyto údaje nejsou uvedeny ve vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu  Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska)

Veškeré předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány  cizího státu , musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti  nebo předsedou krajského soudu).

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němí, je nutná v celém řízení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Poplatky za uzavření manželství:

Vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR …….3.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt ne území ČR …2.000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost …1.000 Kč

 

Termíny svatebních obřadů pro rok 2019

23.3., 27.4, 4.5., 18.5.- vítání občánků, 8.6., 15.6, 13.7, 20.7., 10.8., 31.8., 21.9., 05.10.

Ostatní termíny do konce roku lze individuálně sjednat po domluvě na matrice Městského úřadu Město Touškov. V době státních svátků se svatební obřady nekonají.

 

Kontakt

Matrika MěÚ Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33  Město Touškov

 • Bc. Ivana Měsíčková, tel.:  377 922 292, e-mail: i.mesickova@touskov.cz

 

Žádosti:

další činnosti:

 

Evidence obyvatel

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK