Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 4428/2017/MUMT-6

VV-oznámení o zahájemí územního řízení: Pernarec, PS, Něšov, p.p.č. 5, kNN

Městský úřad Město Touškov

Stavební úřad

Dolní náměstí 1, 330 33  Město Touškov

 

Spis zn.

Č.j.:

STAV/4428/2017/Ar

4428/2017/MUMT-6

 

 

 

Vyřizuje:
E-mail:

Telefon:

Alena Arbetová

a.arbetova@touskov.cz

377 922 484

 

 

 

Město Touškov, dne: 8.1.2018

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Z důvodu neznámé doručovací adresy účastníka řízení:

Marika Fialová, Ledce č.p. 174, 330 14  Ledce u Plzně

je této osobě dle  § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního  řádu dle pozdějších předpisů doručeno veřejnou vyhláškou:
 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,
kterého zastupuje ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., IČO 25221281, Zborovská 146/35, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1

(dále jen "navrhovatel") podal dne 20.11.2017 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Pernarec, PS, Něšov, p.p.č. 5, kNN

 

na pozemku st. p. 5, parc. č. 2, 185, 310/1, 317, 323/1, 329/1, 329/2 v katastrálním území Něšov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém podle na základě znalostí poměrů v území a předložené dokumentace upouští od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do

15 ti dnů od doručení tohoto oznámení,

k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce.

Účastník řízení může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno, případně v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ing. Ivana Maštalířová

otisk úředního razítka                   vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                Sejmuto dne: ....................................

 

Písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění na elektronické ústřední desce.

 

 

 

Otisk razítka ………………………….. podpis ………………………….

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

zastoupen
ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., IDDS: n5v3mnw


Obec Pernarec, IDDS: ttpbb4h
Jiří Todl, Farského č.p. 2673/13, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Marie Todlová, Farského č.p. 2673/13, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Pavel Mikulenka, V kruhu č.p. 213/13, 160 00  Praha 6-Vokovice
Hana Mikulenková, V kruhu č.p. 213/13, 160 00  Praha 6-Vokovice
Ladislav Medved, Chrpová č.p. 475, 252 44  Psáry
Matěj Medved, Skupeč č.p. 36, 330 36  Pernarec
Jaroslav Varta, Něšov č.p. 6, 330 36  Pernarec
Ladislav Varta, Něšov č.p. 6, 330 36  Pernarec
Marika Fialová, Ledce č.p. 174, 330 14  Ledce u Plzně
Sylva Andrlíková, Perninská č.p. 210, 362 35  Abertamy

 
dotčené orgány státní správy:
MěÚ Nýřany, prac.Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq

 
dále obdrží:
Obecní úřad Pernarec, IDDS: ttpbb4h

 

vlastní

Vyvěšeno: 10. 1. 2018

Datum sejmutí: 26. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět